Gmina Dobrzyniewo

ZAPYTANIE DO OPERATORÓW

W związku z planami realizacji projektu z możliwością dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z zapytaniem o przesłanie informacji, czy w okresie najbliższych trzech lat (2013 – 2015) planujecie Państwo inwestycje, mające na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepływności powyżej 2 Mbit/s gospodarstwom domowym z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Planowany do realizacji przez Gminę Dobrzyniewo Duże projekt zakłada działania związane z zapewnieniem dostępu do Internetu dla ok. 150-200 gospodarstwach domowych, spełniających kryteria grupy docelowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3., w tym mi.in. dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego, przeszkolenia beneficjentów ostatecznych z obsługi komputera i Internetu oraz budowę niezbędnej infrastruktury na obszarach, gdzie na dzień dzisiejszy brak jest technicznych możliwości zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego użytkownikom końcowym.

Do objęcia projektem planowani są beneficjenci ostateczni z miejscowości Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne, Fasty, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Kozińce, Krynice, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowe Aleksandrowo, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Podleńce, Pogorzałki, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie.

Działania związane z budowa infrastruktury skierowane będą w szczególności na miejscowości zakwalifikowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jako tzw. „białe plamy” oraz obejmować będą budowę systemu transmisji radiowej w standardzie WiMAX lub podobnym, budowę niezbędnych połączeń światłowodowych do miejscowości, w których operatorzy telekomunikacyjni nie posiadają takiej sieci oraz instalację na terenie miejscowości objętych projektem bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu w technologii WiFi, jako sieć dostępowa zapewniająca bezpośrednie podłączenie do Internetu beneficjentów ostatecznych objętych projektem.

Jeżeli planują Państwo lub realizują zadania inwestycyjne mające na względzie budową infrastruktury umożliwiającej zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepływności powyżej 2 Mbit/s gospodarstwom domowym z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże prosimy o pisemne przesłanie takiej informacji na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, faxem na nr 85 719 71 47 lub pocztą elektroniczna na adres: dobrzyniewo@dobrzyniewo.pl do dnia 05.03.2013r. W przypadku planów lub realizacji zadań inwestycyjnych prosimy o wskazanie miejscowości oraz rodzaju i zakresu budowanej infrastruktury oraz planowanego pokrycia infrastrukturą, jako % gospodarstw domowych z danej miejscowości, które w wyniku realizacji zadania uzyskają możliwość podłączenia do Internetu szerokopasmowego o przepływności powyżej 2 Mbit/s.

Poniższa informacja będzie pomocna przy właściwym określeniu działań w planowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W przypadku braku odpowiedzi na pismo do dnia 05.03.2013r. przyjmiemy, że Państwa firma w okresie najbliższych trzech lata nie planuje budowy infrastruktury zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu.


Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Bogdan Zdanowicz

www.dobrzyniewo.pl