Gmina Czarna Białostocka

Podsumowanie Programu

22 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi podczas którego podjęto próbę podsumowania. realizacji Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w roku 2011. Gospodarzem spotkania był Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej reprezentowany przez Agnieszkę Tarkawian - Zastępcę Burmistrza oraz pracowników Gminnego Centrum Informacji.

Zgodnie z programem współpraca miała charakter finansowy i pozafinansowy. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym był otwarty konkurs ofert, w którym na realizację zadań w poszczególnych obszarach przeznaczono 94100 zł. Pozafinansowe formy współpracy to działania informacyjno-doradczo-organizacyjne – m.in. konsultowanie projektów aktów normatywnych, współpraca w zespołach oraz grupach roboczych, wspólne działania i przedsięwzięcia przy organizowanych imprezach. W ramach pozafinansowego wsparcia członkowie organizacji korzystali z indywidualnych konsultacji i porad dotyczących wypełniania wniosków o finansowanie w otwartym konkursie ofert, czy udostępniania pomieszczeń na siedziby stowarzyszeń. Organizacje pozarządowe miały możliwość nieodpłatnego zamieszczania aktualnych informacji na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń. Prowadzone były także działania promocyjne III sektora - opisy inicjatyw, osiągnięć w „Rozmaitościach”, na portalu internetowym www.czarnabialostocka.pl., czy obejmowanie patronatem przez Burmistrza imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe. Spotkanie było także okazją do omówienia prawidłowego rozliczania zadań publicznych realizowanych przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Czarna Białostocka. Przedstawiciele organizacji wysłuchali przydatnych wskazówek, a prowadzący szkolenie z Gminnego Centrum Informacji odpowiadali na bieżąco pojawiające się pytania i wątpliwości stowarzyszeń m.in. odnośnie ewentualnych zwrotów części dotacji, prawidłowego wypełniania formularza sprawozdania.
Przedyskutowana została również propozycja zgłoszona do Programu „Decydujmy razem” utworzenia przez organizacje Forum Organizacji Pozarządowych. Do końca kwietnia organizacje mają czas na rozważenie propozycji odnośnie poprawy komunikacji na linii – samorząd – organizacje, jak też organizacje – organizacje. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu oraz chcąc przybliżyć radnym działania organizacji pozarządowych 5 chętnych stowarzyszeń – Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jedność”, „Aktywni”, Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „AS” zaprezentuje się na sesji kwietniowej poświęconej głównie sprawom społecznym. W krótkiej prezentacji organizacje przedstawią swoje zrealizowane działania, źródła finansowania, problemy i bariery w funkcjonowaniu czy planowane przedsięwzięcia na najbliższy rok.

„Rozmaitości” od numeru lutowego zapoczątkowały cykl artykułów poświęconych właśnie organizacjom pozarządowym z terenu naszej gminy.
Następne spotkanie zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w maju w celu wypracowania wielostronnego przepływu informacji i poprawy komunikacji.

Zaproszenie

Mamy zaszczyt zaprosić Was Drodzy Mieszkańcy na sesję Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej poświęconą sprawom i działaniom organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców naszej Gminy.
Będzie to wspaniała okazja do poznania przedstawicieli aktywnych środowisk, ludzi działających z pasją i na rzecz innych.I Ty możesz być aktywny społecznie. Razem można więcej!
24 kwietnia 2012 r. godz. 14:30 w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.


http://www.czarnabialostocka.pl