Gmina Czarna Białostocka

Na starcie z nowym kierunkiem kształcenia

Dnia 19.02.2014r. w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej oraz lokalnych pracodawców z terenu Czarnej Białostockiej,z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, PWK Ochotniczych Hufców Pracy, MOPS w Czarnej Białostockiej, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, CKP w Łapach oraz radnych gminnych i powiatowych.
Celem spotkania było omówienie tematów związanych z tworzeniem nowych kierunków kształcenia w zawodach metalowo – drzewnych, przedstawienie przez pracodawców oczekiwań i zapotrzebowania na kadrę, zaś z drugiej strony zapoznanie ich z wymogami dotyczącymi tworzenia miejsc w ich zakładach pracy do organizowania praktycznej nauki zawodu.
Pan Starosta – Wiesław Pusz przedstawił ogólne koncepcje dotyczące możliwości uwzględnienia potrzeb pracodawców w kontekście organizacji nowych kierunków kształcenia, zaś pracodawcy wyrazili swoje oczekiwania i potrzeby w zakresie przygotowania wykwalifikowanej kadry.
Szczegóły dotyczące kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej na bazie kształcenia praktycznego u lokalnych pracodawców omówił Dyrektor CKP w Łapach – Pan Zdzisław Penza. Zagadnienia związane z kształceniem młodocianych w szkołach wielozawodowych omówił Starszy Wizytator z Podlaskiego Kuratorium Oświaty – Pan Franciszek Górski.
Ciekawym uzupełnieniem informacji było wystąpienie Dyrektora PUP – Pani Iwony Rojcewicz na temat różnych form wsparcia pracodawców w 2014r. Równie ważne tematy poruszyła Pani Krystyna Antonowicz – z Komendy OHP w Białymstoku. Zapoznała ona pracodawców z warunkami zatrudnienia młodzieży w celu nauki zawodu i możliwościami uzyskania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników. W kontekście pomocy praktycznej Pan Burmistrz Tadeusz Matejko zaoferował udostępnienie gimbusa do przewożenia gimnazjalistów na tereny zakładów pracy, celem zapoznania ich z maszynami i urządzeniami, procesami technologicznymi, warunkami pracy w danym zakładzie.
Dialog towarzyszący spotkaniu oraz rzeczowe pytania, odpowiedzi na nie i dyskusje tematyczne ocenione zostały przez wszystkich obecnych jako udane, zaś planowane przedsięwzięcia możliwe do realizacji.
Coraz częściej podkreśla się wiodącą rolę kształcenia zawodowego w poszukiwaniu miejsca pracy i współpraca na etapie organizowania nauki zawodu między szkołą a pracodawcami może zaowocować konkretnymi efektami. Nauka i praca w miejscu zamieszkania może okazać się atrakcyjniejsza, niż poszukiwania w odległych ośrodkach i wyjazdy za granicę.

Dyrektor Zespołu Szkół - Anna Matląg serdecznie dziękuje za współorganizację oraz udział w spotkaniu Panu Prezesowi Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Czarna Białostocka – Jerzemu Bińkowskiemu, wszystkim przybyłym gościom, w tym szczególnie przedstawicielom lokalnego rynku pracy takich firm jak:
- PROMOSTAL, CYNKOMET, VICTORIA, NADLEŚNICTWO CZARNA BIAŁOSTOCKA, TRANSMAT, DAK – POL, PURECKO, WOKA-BUD, METALMIX, BAR MAX, ZŁOTY SĘK, INSTALBUD, DOMINOWOOD i in.


www.czarnabialostocka.pl