<<< wstecz .::.

Nowa Rada Naukowa

Ustawa o ochronie przyrody w art. 95 wymienia organy opiniująco-doradcze w zakresie ochrony przyrody. W przypadku parku narodowego, jest to rada naukowa parku narodowego, działająca przy jego dyrektorze.

Minister Środowiska Maciej H. Grabowski, powołał zarządzeniem z dnia 2 lutego 2015 roku, dwudziestu członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego na nową, pięcioletnią kadencję.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 26 lutego 2015 roku w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy w obecności Pana Piotra Otawskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody i Pani Marii Zachwatowicz, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

Po powitaniu i wstępnym wystąpieniu, Pan Minister wręczył powołania członkom Rady, która następnie we własnym gronie ukonstytuowała się i przyjęła regulamin działania. Członkowie Rady funkcję jej przewodniczącego powierzyli Panu dr. inż. Tomaszowi Okruszko prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wice-przewodniczącymi zostali Pan prof. dr hab. Jan Taylor z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pan Paweł Mirski Wiceprezes Komitetu Ochrony Orłów.

Rada wysłuchała wystąpienia Pana Romana Skąpskiego, Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, który nowym członkom przedstawił informacje o Parku, jego działaniach i planach, a następnie odbyła się dyskusja na temat Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000: PLB 200006 obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Biebrzańska i PLH 200008 specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Biebrzy.

Po dyskusji w której udział brała duża grupa członków, wysłuchaniu opinii recenzentów i propozycji uszczegółowienia niektórych zapisów dotyczących celów ochrony, występujących oraz potencjalnych zagrożeń, a także proponowanych działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (siedlisk i gatunków), Rada pozytywnie zaopiniowała oba Plany.

Następnie Rada przeprowadziła kilka dyskusji na tematy ogólne i wskazała wiele celów oraz kierunków, które powinny być obszarem jej zainteresowania i prac w najbliższym okresie.

Skład Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego:

mgr Jarosław Augustowski – Starostwo Powiatowe w Grajewie;
prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie;
dr hab. inż. Zbigniew Borowski, prof. IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa
w Sękocinie;
dr hab. Przemysław Chylarecki, prof. PAN – Muzeum i Instytut Zoologii PAN
w Warszawie;
prof. dr hab. Wiesław Dembek – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN – Instytut Geofizyki PAN w Warszawie;
prof. dr hab. Andrzej Górniak – Uniwersytet w Białymstoku;
dr hab. Bogdan Jaroszewicz – Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego
w Białowieży;
dr inż. Andrzej Kamocki – Politechnika Białostocka;
Tomasz Kłosowski – fotografik;
mgr Lech Łępicki – Miasto i Gmina Lipsk;
mgr inż. Marek Masłowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Białystoku;
mgr Paweł Mirski – Komitet Ochrony Orłów;
dr Przemysław Nawrocki – WWF Polska;
dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
dr Paweł Prus – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku;
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
prof. dr hab. Jan Taylor – Uniwersytet w Białymstoku;
prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski.


www.biebrza.org.pl