Gmina Sidra

Gmina Sidra położona jest w północno-wschodnim rejonie przygranicznym województwa podlaskiego w obrębie makroregionu Wzgórza Sokólskie i graniczy z gminą Sokółka, KuŸnica Białostocka,Nowy Dwór i Dąbrowa Białostocka. Składa się z 30 miejscowoœci. Sieć osadnicza jest rozbudowana, przeważają wsie małe do 200 mieszkańców. Pejzaż ten uzupełniają maleńkie osady i zabudowa kolonijna. Ten typ osadnictwa jest specyficzny dla całego północno-wschodniego obszaru  kraju. Cechuje on z zasady regiony słabo rozwinięte, skupiające większość dużych obszarowo indywidualnych gospodarstw rolnych.                 Gmina Sidra to przede wszystkim czysty stan œśrodowiska, na co wpływ ma położenie w obszarze „ Zielonych Płuc Polski” w sąsiedztwie dużego kompleksu Puszczy Knyszyńskiej, ponadto brak jest większych obszarów przemysłowych.                 Obszar gminy charakteryzuje się dużymi deniwelacjami i występowaniem licznych pagórków moren czołowych, kemów i ozów o znacznych wysokoœciach tworząc urozmaicony krajobraz przypominający krajobraz pojezierza. Rożni się jednak od niego brakiem jezior polodowcowych, które uległy przekształceniu w torfowiska.                 Na terenie gminy występują wzgórza morenowe, które rozciągają się zwłaszcza w południowo-zachodniej czꜶci gminy, górując o około 20-50 m ponad otaczającymi je równinami. Na terenie gminy powszechne są równiny torfowisk. Szczególnie rozległe powierzchnie torfowisk występują w północno-zachodniej czꜶci, między Sidra a Szostakami. Wielkośœć powierzchni torfowych wynosi 707 ha (65%podłoże Lasów Państwowych, 35% terenów prywatnych), śœrednia głębokoœć pokładów - 1,15 m, kubatura pokładów to 6,1mln m3. Jak podaje Wojewódzki Zarząd melioracji Wodnych czꜶć z nich można zakwalifikować do borowiny i stosować do celów terapeutycznych.                 Najniżej położonym obszarem jest dolina rzeki Sidra, położona w swym górnym biegu na wysokoœci 142m n.p.m. zaœ północna cz궜ć gminy Sidra na wysokoœci 127 m n.p.m.                 Klimatycznie obszar gminy zaliczany jest do Krainy Wysoczyzny Północnopodlaskiej. Warunki klimatyczne odpowiadają warunkom panującym na Wzgórzach Sokólskich. Sidra znajduje się pod wpływem klimatu kontynentalnego z niską wilgotnoœścią, suchymi i ciepłymi porami letnimi oraz mroŸźnymi zimami. Okres wegetacji jest stosunkowo krótki i trwa przeciętnie 142 dni. Œśrednie opady wynoszące 578 mm nie należą do zbyt niskich, jednak ich rozkład jest niekorzystny, koncentrują się głównie w lipcu i sierpniu.                 Polodowcowe wzniesienia, piękne krajobrazy - to argumenty gminy, które należałoby wykorzystać do celów turystycznych. Wytyczenie szlaków pieszych i rowerowych, w sezonie zimowym korzystanie z trasą narciarstwa biegowego urozmaiciłoby pobyt w Sidrze przybyłym turystom jak i miejscowej społecznośœci. Organizacja plenerów malarskich dla młodzieży i miłoœśników naturalnej i jeszcze nie odkrytej przyrody.                                                         
Wody powierzchniowe Na terenie Gminy Sidra największą rzeką jest rzeka Sidra będąca południowym dopływem Biebrzy. Jej Ÿźródła znajdują się  w strefie wzgórz  Œniczan i Bieniasz. Do Sidry wpływają bezimienne cieki wodne z okolicy Jurasz oraz Bierwicha i Mośœciszanka. Na terenie gminy znajduje się szereg zagłębień bezodpływowych wypełnionych wodą. Wody powierzchniowe stojące o większym areale na terenie gminy nie występują. Warunki naturalne dolin rzecznych gminy stwarzają możliwoœść budowy zbiorników wodnych małej retencji, które mogą pełnić wielorakie funkcje w rozwoju gminy.  Na rzece Sidra istnieje już zbiornik wodny  wykorzystywany do celów wędkarskich. Drugi zbiornik to akwen zbudowany przy Sidrzańskim Oœśrodku Sportu i służy do celów rekreacyjnych. Nie jest on właśœciwie wykorzystywany ze względu na niski poziom wody jak i brak bazy turystycznej wokół niego.  Jak wynika ze strategii rozwoju gminy  planowana jest budowa nowych zbiorników retencyjnych na rzece Sidra w miejscowoœci Siderka i w Bierwisze. Spiętrzenia wody  w Sidrze (w miejscu starego młyna ) lub w innych miejscach gminy gdzie przed wojną  funkcjonowały młyny wodne, można byłoby wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Ze zdobytych informacji od wójta gminy Sidra wynika, że zainteresowanie tymi inwestycjami  już się pojawiło, jednak teren ten może być oddany w użytkowany (sprzedany) po uruchomieniu oczyszczalni œcieków. Realizacja tych planów w mierze zależy od  œśrodków finansowych, o które gmina stara się   w ramach programu Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego. To między innymi z niego Sidra otrzyma 70% dofinansowania na budowę oczyszczalni œcieków, której to budowę zaplanowano na rok 2006.                                                                   
Gospodarka leśœna                 Na terenie gminy Sidra lasy i grunty leśne występują na   3.074 ha, co daje  17,67 % udziału lasów w ogólnej powierzchni gminy. Charakteryzują się one występowaniem prawie wszystkich typów siedliskowych lasu oraz bardzo zróżnicowanym drzewostanem. W podziale administracyjnym lasów województwa podlaskiego, lasy gminy  Sidra należą do Nadleœśnictwa Czarna Białostocka.                 Lasy państwowe gospodarstwa leœśnego zajmują 40,98 % ogólnej powierzchni lasów gminy.  Występują w zwartych kompleksach w północno-zachodniej , południowo-zachodniej i œśrodkowej częœci gminy. Lasy prywatne stanowią 59,02 % ogólnej powierzchni lasów gminy, sš znacznie rozdrobnione i występują na terenie całej gminy. Na siedliskach Boru Mieszanego Œwieżego drzewostan tworzy głównie sosna z niewielką domieszką brzozy i œświerku. Na siedliskach lasowych występują głównie drzewostany sosnowo -dębowo- śœwierkowe z domieszką grabu, brzozy, lipy i innych.